0020SPACEKOI8-R20, KOI8-R20
!0021EXCLAMATION MARKKOI8-R21, KOI8-R21
"0022QUOTATION MARKKOI8-R22, KOI8-R22
#0023NUMBER SIGNKOI8-R23, KOI8-R23
$0024DOLLAR SIGNKOI8-R24, KOI8-R24
%0025PERCENT SIGNKOI8-R25, KOI8-R25
&0026AMPERSANDKOI8-R26, KOI8-R26
'0027APOSTROPHEKOI8-R27, KOI8-R27
(0028LEFT PARENTHESISKOI8-R28, KOI8-R28
)0029RIGHT PARENTHESISKOI8-R29, KOI8-R29
*002AASTERISKKOI8-R2A, KOI8-R2A
+002BPLUS SIGNKOI8-R2B, KOI8-R2B
,002CCOMMAKOI8-R2C, KOI8-R2C
-002DHYPHEN-MINUSKOI8-R2D, KOI8-R2D, KOI8-R2D
.002EFULL STOPKOI8-R2E, KOI8-R2E, KOI8-R2E
/002FSOLIDUSKOI8-R2F, KOI8-R2F, KOI8-R2F
00030DIGIT ZEROKOI8-R30, KOI8-R30
10031DIGIT ONEKOI8-R31, KOI8-R31
20032DIGIT TWOKOI8-R32, KOI8-R32
30033DIGIT THREEKOI8-R33, KOI8-R33
40034DIGIT FOURKOI8-R34, KOI8-R34
50035DIGIT FIVEKOI8-R35, KOI8-R35
60036DIGIT SIXKOI8-R36, KOI8-R36
70037DIGIT SEVENKOI8-R37, KOI8-R37
80038DIGIT EIGHTKOI8-R38, KOI8-R38
90039DIGIT NINEKOI8-R39, KOI8-R39
:003ACOLONKOI8-R3A, KOI8-R3A
;003BSEMICOLONKOI8-R3B, KOI8-R3B
<003CLESS-THAN SIGNKOI8-R3C, KOI8-R3C
=003DEQUALS SIGNKOI8-R3D, KOI8-R3D
>003EGREATER-THAN SIGNKOI8-R3E, KOI8-R3E
?003FQUESTION MARKKOI8-R3F, KOI8-R3F
@0040COMMERCIAL ATKOI8-R40, KOI8-R40
A0041LATIN CAPITAL LETTER AKOI8-R41
B0042LATIN CAPITAL LETTER BKOI8-R42
C0043LATIN CAPITAL LETTER CKOI8-R43
D0044LATIN CAPITAL LETTER DKOI8-R44
E0045LATIN CAPITAL LETTER EKOI8-R45
F0046LATIN CAPITAL LETTER FKOI8-R46
G0047LATIN CAPITAL LETTER GKOI8-R47
H0048LATIN CAPITAL LETTER HKOI8-R48
I0049LATIN CAPITAL LETTER IKOI8-R49
J004ALATIN CAPITAL LETTER JKOI8-R4A
K004BLATIN CAPITAL LETTER KKOI8-R4B
L004CLATIN CAPITAL LETTER LKOI8-R4C
M004DLATIN CAPITAL LETTER MKOI8-R4D
N004ELATIN CAPITAL LETTER NKOI8-R4E
O004FLATIN CAPITAL LETTER OKOI8-R4F
P0050LATIN CAPITAL LETTER PKOI8-R50
Q0051LATIN CAPITAL LETTER QKOI8-R51
R0052LATIN CAPITAL LETTER RKOI8-R52
S0053LATIN CAPITAL LETTER SKOI8-R53
T0054LATIN CAPITAL LETTER TKOI8-R54
U0055LATIN CAPITAL LETTER UKOI8-R55
V0056LATIN CAPITAL LETTER VKOI8-R56
W0057LATIN CAPITAL LETTER WKOI8-R57
X0058LATIN CAPITAL LETTER XKOI8-R58
Y0059LATIN CAPITAL LETTER YKOI8-R59
Z005ALATIN CAPITAL LETTER ZKOI8-R5A
[005BLEFT SQUARE BRACKETKOI8-R5B, KOI8-R5B
\005CREVERSE SOLIDUSKOI8-R5C, KOI8-R5C, KOI8-R5C
]005DRIGHT SQUARE BRACKETKOI8-R5D, KOI8-R5D
^005ECIRCUMFLEX ACCENTKOI8-R5E, KOI8-R5E, KOI8-R5E
_005FLOW LINEKOI8-R5F, KOI8-R5F, KOI8-R5F
`0060GRAVE ACCENTKOI8-R60, KOI8-R60
a0061LATIN SMALL LETTER AKOI8-R61
b0062LATIN SMALL LETTER BKOI8-R62
c0063LATIN SMALL LETTER CKOI8-R63
d0064LATIN SMALL LETTER DKOI8-R64
e0065LATIN SMALL LETTER EKOI8-R65
f0066LATIN SMALL LETTER FKOI8-R66
g0067LATIN SMALL LETTER GKOI8-R67
h0068LATIN SMALL LETTER HKOI8-R68
i0069LATIN SMALL LETTER IKOI8-R69
j006ALATIN SMALL LETTER JKOI8-R6A
k006BLATIN SMALL LETTER KKOI8-R6B
l006CLATIN SMALL LETTER LKOI8-R6C
m006DLATIN SMALL LETTER MKOI8-R6D
n006ELATIN SMALL LETTER NKOI8-R6E
o006FLATIN SMALL LETTER OKOI8-R6F
p0070LATIN SMALL LETTER PKOI8-R70
q0071LATIN SMALL LETTER QKOI8-R71
r0072LATIN SMALL LETTER RKOI8-R72
s0073LATIN SMALL LETTER SKOI8-R73
t0074LATIN SMALL LETTER TKOI8-R74
u0075LATIN SMALL LETTER UKOI8-R75
v0076LATIN SMALL LETTER VKOI8-R76
w0077LATIN SMALL LETTER WKOI8-R77
x0078LATIN SMALL LETTER XKOI8-R78
y0079LATIN SMALL LETTER YKOI8-R79
z007ALATIN SMALL LETTER ZKOI8-R7A
{007BLEFT CURLY BRACKETKOI8-R7B, KOI8-R7B, KOI8-R7B
|007CVERTICAL LINEKOI8-R7C, KOI8-R7C
}007DRIGHT CURLY BRACKETKOI8-R7D, KOI8-R7D, KOI8-R7D
~007ETILDEKOI8-R7E, KOI8-R7E
 00A0NO-BREAK SPACEKOI8-R9A
©00A9COPYRIGHT SIGNKOI8-RBF
°00B0DEGREE SIGNKOI8-R9C
²00B2SUPERSCRIPT TWOKOI8-R9D
·00B7MIDDLE DOTKOI8-R9E
÷00F7DIVISION SIGNKOI8-R9F
Ё0401CYRILLIC CAPITAL LETTER IOKOI8-RB3
А0410CYRILLIC CAPITAL LETTER AKOI8-RE1
Б0411CYRILLIC CAPITAL LETTER BEKOI8-RE2
В0412CYRILLIC CAPITAL LETTER VEKOI8-RF7
Г0413CYRILLIC CAPITAL LETTER GHEKOI8-RE7
Д0414CYRILLIC CAPITAL LETTER DEKOI8-RE4
Е0415CYRILLIC CAPITAL LETTER IEKOI8-RE5
Ж0416CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHEKOI8-RF6
З0417CYRILLIC CAPITAL LETTER ZEKOI8-RFA
И0418CYRILLIC CAPITAL LETTER IKOI8-RE9
Й0419CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT IKOI8-REA
К041ACYRILLIC CAPITAL LETTER KAKOI8-REB
Л041BCYRILLIC CAPITAL LETTER ELKOI8-REC
М041CCYRILLIC CAPITAL LETTER EMKOI8-RED
Н041DCYRILLIC CAPITAL LETTER ENKOI8-REE
О041ECYRILLIC CAPITAL LETTER OKOI8-REF
П041FCYRILLIC CAPITAL LETTER PEKOI8-RF0
Р0420CYRILLIC CAPITAL LETTER ERKOI8-RF2
С0421CYRILLIC CAPITAL LETTER ESKOI8-RF3
Т0422CYRILLIC CAPITAL LETTER TEKOI8-RF4
У0423CYRILLIC CAPITAL LETTER UKOI8-RF5
Ф0424CYRILLIC CAPITAL LETTER EFKOI8-RE6
Х0425CYRILLIC CAPITAL LETTER HAKOI8-RE8
Ц0426CYRILLIC CAPITAL LETTER TSEKOI8-RE3
Ч0427CYRILLIC CAPITAL LETTER CHEKOI8-RFE
Ш0428CYRILLIC CAPITAL LETTER SHAKOI8-RFB
Щ0429CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHAKOI8-RFD
Ъ042ACYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGNKOI8-RFF
Ы042BCYRILLIC CAPITAL LETTER YERUKOI8-RF9
Ь042CCYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGNKOI8-RF8
Э042DCYRILLIC CAPITAL LETTER EKOI8-RFC
Ю042ECYRILLIC CAPITAL LETTER YUKOI8-RE0
Я042FCYRILLIC CAPITAL LETTER YAKOI8-RF1
а0430CYRILLIC SMALL LETTER AKOI8-RC1
б0431CYRILLIC SMALL LETTER BEKOI8-RC2
в0432CYRILLIC SMALL LETTER VEKOI8-RD7
г0433CYRILLIC SMALL LETTER GHEKOI8-RC7
д0434CYRILLIC SMALL LETTER DEKOI8-RC4
е0435CYRILLIC SMALL LETTER IEKOI8-RC5
ж0436CYRILLIC SMALL LETTER ZHEKOI8-RD6
з0437CYRILLIC SMALL LETTER ZEKOI8-RDA
и0438CYRILLIC SMALL LETTER IKOI8-RC9
й0439CYRILLIC SMALL LETTER SHORT IKOI8-RCA
к043ACYRILLIC SMALL LETTER KAKOI8-RCB
л043BCYRILLIC SMALL LETTER ELKOI8-RCC
м043CCYRILLIC SMALL LETTER EMKOI8-RCD
н043DCYRILLIC SMALL LETTER ENKOI8-RCE
о043ECYRILLIC SMALL LETTER OKOI8-RCF
п043FCYRILLIC SMALL LETTER PEKOI8-RD0
р0440CYRILLIC SMALL LETTER ERKOI8-RD2
с0441CYRILLIC SMALL LETTER ESKOI8-RD3
т0442CYRILLIC SMALL LETTER TEKOI8-RD4
у0443CYRILLIC SMALL LETTER UKOI8-RD5
ф0444CYRILLIC SMALL LETTER EFKOI8-RC6
х0445CYRILLIC SMALL LETTER HAKOI8-RC8
ц0446CYRILLIC SMALL LETTER TSEKOI8-RC3
ч0447CYRILLIC SMALL LETTER CHEKOI8-RDE
ш0448CYRILLIC SMALL LETTER SHAKOI8-RDB
щ0449CYRILLIC SMALL LETTER SHCHAKOI8-RDD
ъ044ACYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGNKOI8-RDF
ы044BCYRILLIC SMALL LETTER YERUKOI8-RD9
ь044CCYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGNKOI8-RD8
э044DCYRILLIC SMALL LETTER EKOI8-RDC
ю044ECYRILLIC SMALL LETTER YUKOI8-RC0
я044FCYRILLIC SMALL LETTER YAKOI8-RD1
ё0451CYRILLIC SMALL LETTER IOKOI8-RA3
2219BULLET OPERATORKOI8-R95
221ASQUARE ROOTKOI8-R96
2248ALMOST EQUAL TOKOI8-R97
2264LESS-THAN OR EQUAL TOKOI8-R98
2265GREATER-THAN OR EQUAL TOKOI8-R99
2320TOP HALF INTEGRALKOI8-R93
2321BOTTOM HALF INTEGRALKOI8-R9B
2500BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTALKOI8-R80
2502BOX DRAWINGS LIGHT VERTICALKOI8-R81
250CBOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHTKOI8-R82
2510BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFTKOI8-R83
2514BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHTKOI8-R84
2518BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFTKOI8-R85
251CBOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHTKOI8-R86
2524BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFTKOI8-R87
252CBOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTALKOI8-R88
2534BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTALKOI8-R89
253CBOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTALKOI8-R8A
2550BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTALKOI8-RA0
2551BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICALKOI8-RA1
2552BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLEKOI8-RA2
2553BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLEKOI8-RA4
2554BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHTKOI8-RA5
2555BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLEKOI8-RA6
2556BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLEKOI8-RA7
2557BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFTKOI8-RA8
2558BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLEKOI8-RA9
2559BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLEKOI8-RAA
255ABOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHTKOI8-RAB
255BBOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLEKOI8-RAC
255CBOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLEKOI8-RAD
255DBOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFTKOI8-RAE
255EBOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLEKOI8-RAF
255FBOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLEKOI8-RB0
2560BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHTKOI8-RB1
2561BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLEKOI8-RB2
2562BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLEKOI8-RB4
2563BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFTKOI8-RB5
2564BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLEKOI8-RB6
2565BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLEKOI8-RB7
2566BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTALKOI8-RB8
2567BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLEKOI8-RB9
2568BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLEKOI8-RBA
2569BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTALKOI8-RBB
256ABOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLEKOI8-RBC
256BBOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLEKOI8-RBD
256CBOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTALKOI8-RBE
2580UPPER HALF BLOCKKOI8-R8B
2584LOWER HALF BLOCKKOI8-R8C
2588FULL BLOCKKOI8-R8D
258CLEFT HALF BLOCKKOI8-R8E
2590RIGHT HALF BLOCKKOI8-R8F
2591LIGHT SHADEKOI8-R90
2592MEDIUM SHADEKOI8-R91
2593DARK SHADEKOI8-R92
25A0BLACK SQUAREKOI8-R94